Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Huurwoningen.site

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. DM Media B.V. | De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Marialaan 57, 6541RB te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 84141816 .
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Gebruiksovereenkomst met Huurwoningen.site heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsook iedere bezoeker van de Website.
 3. Consument: een Gebruiker, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen Huurwoningen.site en de Gebruiker die door registratie op de Website is of wordt aangegaan en op basis waarvan de Gebruiker, al dan niet tegen betaling, gebruik kan maken van de Webruimte.
 5. Lidmaatschap: een Gebruiksovereenkomst ten aanzien waarvan op de Gebruiker een betalingsverplichting jegens Huurwoningen.site rust.
 6. Website: de website www.Huurwoningen.site.
 7. Profiel/Webruimte: het voor de Gebruiker middels zijn inloggegevens exclusief toegankelijke gedeelte van de Website.
 8. Content: alle gegevens, waaronder mede begrepen foto’s, video’s en teksten, die door de Gebruiker middels zijn Profiel worden geüpload en/of op de Website worden geopenbaard en/of gedeeld met andere Gebruikers.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en elk gebruik van de Website, elk aanbod van Huurwoningen.site tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst en iedere tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst als zodanig.
 2. Indien Huurwoningen.site niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Huurwoningen.site het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Gebruiksovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN GEBRUIKSOVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Huurwoningen.site tot het aangaan van een Gebruiksovereenkomst is vrijblijvend. Huurwoningen.site is nimmer verplicht de registratie van de Gebruiker te accepteren en een Gebruiksovereenkomst met de Gebruiker aan te gaan.
 2. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Huurwoningen.site dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een Profiel aanmaken op de Website geschiedt door registratie door de Gebruiker op de Website. Het is de Gebruiker niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere (rechts)persoon. Huurwoningen.site behoudt zich het recht voor dergelijke Profielen per direct te verwijderen.
 4. De Gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de registratie van de Gebruiker door Huurwoningen.site per e-mail is bevestigd en de Gebruiker heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

ARTIKEL 4. | GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN –BEPERKINGEN

 1. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem bij de registratie op de Website opgegeven gegevens juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.
 2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de communicatie die hij voert met medegebruikers van de Website. Ter zake aanvaardt Huurwoningen.site geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Het is de Gebruiker niet toegestaan onrechtmatige, incorrecte, misleidende, gewelddadige, inbreukmakende, haatdragende of discriminerende Content via de Webruimte te uploaden, te delen en/of te openbaren.
 4. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website op enigerlei wijze te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, het inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Huurwoningen.site of derden, de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie, de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en videomateriaal, waaronder racistische uitingen en crimineel dataverkeer mede begrepen.
 5. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die middels zijn Profiel worden verricht. De Gebruiker is gehouden zijn inloggegevens voor toegang tot zijn account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend. Uitsluitend de Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag alsmede voor alle Content die hij via de Webruimte uploadt en via de Website openbaart.
 6. Het is de Gebruiker niet toegestaan aanmeldgegevens van andere Gebruikers van de Website te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen.
 7. Het is de Gebruiker verboden om middels onderling uitwisselbare berichten of anderszins personen te belasteren, te bedreigen, te pesten, uit te schelden, te treiteren, te stalken of te intimideren.
 8. Het is de Gebruiker verboden inbreuk te maken op de privésfeer van medegebruikers van de Website. Voorts is het de Gebruiker niet toegestaan persoonlijke informatie over medegebruikers aan derden te verstrekken.
 9. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website of de servers of netwerken waarvan Huurwoningen.site voor de exploitatie van de Website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
 10. Gebruik van de Website is uitsluitend toegestaan voor doeleinden waarvoor de Website door Huurwoningen.site aan de Gebruiker in gebruik is gegeven. Het is de Gebruiker niet toegestaan profielinformatie van Gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden.
 11. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn communicatie die hij met andere Gebruikers van de Website, zowel online als offline, voert. De Gebruiker vrijwaart Huurwoningen.site van al zijn aanspraken in verband met het gedrag van welke medegebruiker van de Website dan ook. De Gebruiker is gehouden bij zijn communicatie met medegebruikers van de Website, zijn gezonde verstand te gebruiken. Dit geldt ook ten aanzien van het uploaden en openbaren van Content.
 12. Huurwoningen.site draagt geen verantwoordelijkheid voor Content die middels de Webruimte wordt geüpload, gedeeld en/of middels de Website wordt geopenbaard, ook niet wat betreft de Content van medegebruikers. De Gebruiker gebruikt de Website geheel op eigen risico.
 13. Een Gebruiker die huurruimte aanbiedt, bepaalt zelf óf en aan wie hij zijn huurruimte verhuurt; Huurwoningen.site werkt niet met een lotingssysteem of een voorrecht voor huurruimtezoekenden die eerder reageren op huurruimte dan andere huurruimtezoekenden.
 14. Huurwoningen.site is steeds gerechtigd, doch niet verplicht, om Content die inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, te verwijderen, te blokkeren en/of te monitoren. Van illegale en/of op de rechten van Huurwoningen.site of derden inbreukmakende Content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen Gebruikers van de Website een klacht indienen bij Huurwoningen.site. Indien Huurwoningen.site een klacht gegrond acht, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de betreffende Content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat Huurwoningen.site op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Gebruiker als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 15. De Gebruiker staat er steeds voor in dat hij de eigenaar is van de Content die door hem op de Website wordt geplaatst dan wel anderszins gerechtigd is om deze Content op de Website te plaatsen. De Gebruiker staat er aldus voor in dat het uploaden, delen dan wel openbaren van Content door hem, geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het is de Gebruiker dan ook niet toegestaan foto’s, video’s of welke andere Content dan ook, waarop mede andere personen zijn weergegeven, op zijn Profiel te plaatsen zonder voorafgaande instemming van de betreffende personen.
 16. Huurwoningen.site heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van Profielen van Gebruikers en anderszins middels de Website geopenbaarde Content permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door een medegebruiker, kan de Gebruiker Huurwoningen.site daarvan op de hoogte stellen. Huurwoningen.site zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling daarvan te voorkomen en indien noodzakelijk de betreffende Content van de Website verwijderen.

ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE GEBRUIKER DIE ALS AANBIEDER VAN HUURRUIMTE OPTREEDT

 1. De Gebruiker die als aanbieder van huurruimte optreedt, kan zijn aanbod van huurruimte kosteloos op de Website openbaren. De Gebruiker dient ten aanzien van de door hem aan te bieden huurruimte alle gevraagde verplichte gegevens op te geven zodat huurruimtezoekenden zich een goed oordeel over het aanbod van huurruimte kunnen vormen.
 2. De Gebruiker die als aanbieder van huurruimte optreedt, dient zijn aanbod van huurruimte zo spoedig mogelijk op de daartoe aangewezen wijze van de Website te verwijderen indien de huurruimte, al dan niet via Huurwoningen.site, is verhuurd of om andere redenen niet meer beschikbaar is.
 3. De Gebruiker die als aanbieder van huurruimte optreedt, stemt ermee in dat zijn aanbod van huurruimte, met alle daarbij vermelde gegevens zoals op de Website geopenbaard, mede op andere online marktplaatsen kunnen worden geplaatst en via Facebook en Trovit kunnen worden gedeeld.
 4. De Gebruiker die als aanbieder van huurruimte optreedt, wordt reeds hierbij verzocht binnen een redelijke termijn te reageren op berichten afkomstig van huurruimtezoekenden, ook indien de huurruimte reeds is verhuurd of als de Gebruiker niet geïnteresseerd is in de vraag naar de huurruimte van de huurruimtezoekende.

ARTIKEL 6. | WEIGERING, BLOKKEREN EN VERWIJDEREN VAN PROFIELEN EN CONTENT VAN DE WEBRUIMTE

 1. Huurwoningen.site is gerechtigd om een Profiel of bepaalde Content te screenen en naar aanleiding daarvan te weigeren, te blokkeren en/of van de Website te verwijderen indien:
 2. het Profiel of de Content onrechtmatige of strafbare uitingen bevat;
 3. het Profiel of de Content een gewelddadig karakter heeft;
 4. §  het Profiel of de Content discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 5. het Profiel of de Content malware en/of virussen bevat dan wel linkt naar bronnen met malware en/of virussen;
 6. de Gebruiker in strijd met enige bepaling van deze algemene voorwaarden handelt.
 7. Indien een Profiel op grond het bepaalde in het vorige lid wordt geblokkeerd of verwijderd, dan wel de Gebruiksovereenkomst om een andere aan de Gebruiker toerekenbare omstandigheid wordt ontbonden, vindt geen restitutie van betalingen plaats.

ARTIKEL 7. | LOOPTIJD EN EINDE VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. De Gebruiksovereenkomst waaraan voor de Gebruiker een betalingsverplichting is verbonden, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Een Lidmaatschap wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd. Tenzij een Lidmaatschap vóór het verstrijken van de bepaalde looptijd is opgezegd, gaat de consument akkoord met automatische verlenging en wordt deze stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 3. Iedere Gebruiksovereenkomst eindigt uiterlijk een maand na opzegging daarvan. In geval van opzegging door de Gebruiker dient dit per email te geschieden naar info@huurwoningen.site. In geval van een betaald lidmaatschap eindigt deze niet eerder dan dat de bepaalde looptijd van het gekozen abonnement en opzegtermijn is verstreken.
 4. Huurwoningen.site is gerechtigd om de functionaliteiten van de Website, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook, aan te passen of de exploitatie van de Website te beëindigen. In geval Huurwoningen.site de exploitatie van de Website beëindigt, maakt de Gebruiker die een Lidmaatschap heeft afgesloten, slechts aanspraak op restitutie van de betaalde prijs naar evenredigheid van het door de Gebruiker niet-genoten deel van het Lidmaatschap.
 5. De gebruiker gaat akkoord met het onmiddelijk leveren van de dienst waar een betalingsverplichting op rust. Er is geen sprake van een proeftermijn.
 6. De gebruiker doet nadrukkelijk afstand van het herroepingsrecht bij het plaatsen van een bestelling. en Huurwoningen.Site geeft onmiddelijk toegang tot de databank.
 7. Indien een woning op de website van de aanbieder niet meer beschikbaar is heeft de gebruiker de mogelijkheid om de overige looptijd andere verhuurders te benaderen. Huurwoningen.site controleert het aanbod dagelijks maar het kan helaas niet voorkomen dat in de tussentijd een advertentie niet meer beschikbaar is. In deze gevallen worden advertenties zo spoedig mogelijk verwijderd.
 8. In geval van beëindiging van de Gebruiksovereenkomst als in de vorige leden bedoeld, zal alle Content van de Gebruiker niet meer toegankelijk zijn. Op Huurwoningen.site rust na beëindiging van de Gebruiksovereenkomst geen enkele bewaarplicht. In geval van beëindiging, komen alle aan de Gebruiker krachtens deze algemene voorwaarden toegekende rechten met onmiddellijke ingang te vervallen.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Bij het bestellen van een lidmaatschapt vangt automatisch direct het abonnement en daarmee de betalingsplicht voor Gebruiker aan. Het abonnement geldt voor de duur van 14 dagen en kost €19,- . Indien de overeenkomst niet voor het aflopen van de looptijd wordt opgezegd, wordt het abonnement telkens met 14 dagen verlengd.
 2. Betaling voor een Lidmaatschap dient te geschieden op een van de daartoe door Huurwoningen.site aangewezen betaalmethoden. In geval van betaling met IDEAL, Creditcard, Bancontact, Giropay of Sofort verstrekt de Gebruiker bij het aangaan van het Abonnement een machtiging om de eventuele vervolgtermijnen automatisch te laten incasseren.
 3. In geval de betaling mislukt, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de alsdan door Huurwoningen.site op de factuur vermelde termijn. In die gevallen is Huurwoningen.site, onverminderd het bepaalde in lid 4 en 5, voorts gerechtigd de aan de intrekking c.q. stornering verbonden kosten, alsook per factuur naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Betalingen te voldoen middels Factuur dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Gebruiker van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Gebruiker intreedt, is de Gebruiker, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Gebruiker verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Gebruiker.

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Huurwoningen.site is niet betrokken bij de communicatie tussen Gebruikers onderling. De dienst van Huurwoningen.site is beperkt tot het leveren van een zoekmachine voor woningen en heeft uitsluitend een prikbord functie. Het is aan de gebruiker of er wordt gekozen om gebruik te maken van onze dienst en zonder Huurwoningen.Site in contact te treden met verhuurders of makelaars. Bij eventuele verbintenissen die Gebruikers onderling aangaan, is Huurwoningen.site nimmer betrokken; ter zake aanvaardt Huurwoningen.site geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Gebruikers van de Website bepalen mede welke Content wordt geüpload en op de Website wordt geopenbaard en gedeeld. Huurwoningen.site is niet gehouden zich ervan te vergewissen of deze Content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De Gebruiker kan niet veronderstellen dat Huurwoningen.site alle Content goedkeurt die middels de Website is geüpload of gedeeld. Huurwoningen.site aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de middels de Website geopenbaarde en gedeelde Content, door welke Gebruiker dan ook. De Gebruiker vrijwaart Huurwoningen.site van al zijn aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de Website geopenbaarde of gedeelde Content van medegebruikers, onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.
 3. Huurwoningen.site verbindt zich uitsluitend tot de exploitatie van de Website die uitsluitend voorziet in mogelijkheden om het voor (potentiële) huurders en verhuurders mogelijk te maken met elkaar in contact te treden; Huurwoningen.site treedt niet op als verhuurmakelaar en is geen partij bij (de onderhandeling bij en totstandkoming van) eventuele huurovereenkomsten tussen Gebruikers onderling. Voor het onverhoopt niet vinden van een huurder of van huurruimte middels de Website, draagt Huurwoningen.site geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Huurwoningen.site controleert het aanbod van huurruimte en alle daarbij vermelde (prijs- en adres)informatie en geplaatste foto’s, zelf niet op juistheid en volledigheid en kan voor de juistheid en volledigheid daarvan dan ook nimmer instaan. De Gebruiker die als aanbieder van de huurruimte optreedt, is volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem middels de Website geopenbaarde Content. Huurwoningen.site is niet gehouden zich te vergewissen van de inhoud van het geplaatste aanbod van huurruimte en de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door de aanbieder van de huurruimte aan Huurwoningen.site verstrekte gegevens. De Gebruiker die als aanbieder van huurruimte van de Website gebruik maakt, vrijwaart Huurwoningen.site van alle aanspraken van andere Gebruikers ter zake.
 5. Huurwoningen.site is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Gebruiker voor toegang tot de Webruimte.
 6. Huurwoningen.site spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Website te optimaliseren. Echter kan Huurwoningen.site niet garanderen dat de voorzieningen daarvan steeds onbeperkt beschikbaar zijn en dat al deze voorzieningen steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Huurwoningen.site ter zake is uitgesloten.
 7. Huurwoningen.site is te allen tijde bevoegd de Website of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen, met name indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, upgrades, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van de Webruimte, Website of servers van Huurwoningen.site of derden. Alle aansprakelijkheid van Huurwoningen.site als gevolg van dergelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van de Webruimte, Website of onderdelen daarvan, is uitgesloten.
 8. Huurwoningen.site is niet aansprakelijk voor programmeerfouten ten aanzien van de Webruimte of Website. Voorts is Huurwoningen.site, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de Website of servers van Huurwoningen.site dan wel derden schade aanrichten aan de hard- of software van de Gebruiker.
 9. Indien de Website verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites van derden, is Huurwoningen.site nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 10. Huurwoningen.site spant zich naar alle redelijkheid in de Webruimte en Website en de overige systemen van Huurwoningen.site te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Huurwoningen.site is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Gebruiker door derden.
 11. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Huurwoningen.site jegens een betalende Gebruiker mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot het door de Gebruiker in het kader van het Lidmaatschap betaalde prijs, althans tot dat gedeelte van het Lidmaatschap waarop de aansprakelijkheid van Huurwoningen.site betrekking heeft.
 12. De Gebruiker is jegens Huurwoningen.site aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Huurwoningen.site verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de Website of onderdelen daarvan beïnvloeden. De Gebruiker is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Huurwoningen.site als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.
 13. Indien en voor zover de Gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Gebruiker Huurwoningen.site van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van Huurwoningen.site, de Webruimte, Website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “Huurwoningen.site”, de vormgeving, werking, beelden en geluiden daarop, behoren toe aan Huurwoningen.site, voor zover deze rechten niet bij de Gebruiker, medegebruikers of derden rusten. Het is de Gebruiker verboden het materiaal waarop de rechten van Huurwoningen.site dan wel haar licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te delen, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan in verband met het normale gebruik van de Webruimte c.q. Website.

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op de Gebruiksovereenkomst en op alle anderszins tussen de Gebruiker en Huurwoningen.site bestaande rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. Voor klachten over het gebruik van de Website, Webruimte en in verband met de Gebruiksovereenkomst als zodanig, kan de Gebruiker contact opnemen met Huurwoningen.site. Klachten van de Gebruiker over Huurwoningen.site dienen binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail bij Huurwoningen.site te worden ingediend.
 3. Bij Huurwoningen.site ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandse versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.